Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

H πολιτική οικονομία είναι,H πολιτική οικονομία είναι μία από τις τρεις βασικές Οικονομικές Επιστήμες που αποτελούν μέρος των Κοινωνικών Επιστημών που έχει ως αντικείμενο μελέτης αφενός τις οικονομικές ενέργειες των ανθρώπων που ζουν σε μια οργανωμένη κοινωνία και αφετέρου, τη σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών και των οικονομικών θεσμών και διαδικασιών. Δηλαδή εξετάζει και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους τα διαφορετικά είδη ή πολιτικές διακυβέρνησης επιδρούν στην κατανομή των σπανίζοντων πόρων στην κοινωνία μέσω της νομοθεσίας και των κρατικών θεσμών και επίσης αντίστροφα πως οι οικονομικές συμπεριφορές και τα ατομικά (ή και συντεχνιακά, κλαδικά, ταξικά κ.ο.κ.) οικονομικά συμφέροντα επιδρούν ή και καθορίζουν τη μορφή της κρατικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές κατευθύνσεις της νομοθεσίας και των κυβερνητικών αποφάσεων.
Η Πολιτική Οικονομία κατά την κλασσική θεώρηση, αποτελούσε τον πρώτο κλάδο της Οικονομικής Επιστήμης. Ο έτερος κλάδος ήταν η Ιδιωτική Οικονομία (ή ιδιωτική οικονομική). Με τη σύγχρονη ανάπτυξη της οικονομίας γενικά έχουν αναπτυχθεί οι Οικονομικές Επιστήμες με τρία βασικά πεδία αντικειμένου, τη γενική που καλείται Πολιτική οικονομία, τη Δημόσια οικονομία και την Ιδιωτική οικονομική. Ως προς τα πεδία έρευνας και ανάλυσης διακρίνεται επίσης σε τρεις τομείς στη μικροοικονομική, (μοντελοποίηση της συμπεριφοράς μίας μόνο επιχείρησης ή της αγοράς ενός μόνο προϊόντος ή περισσότερων προϊόντων που είναι όμως παρόμοια ή υποκατάστατα), στη μακροοικονομική (μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και των μεγεθών μιας οικονομίας αθροιστικά (macroeconomic aggregates)) και στην οικονομική της ανάπτυξης (μοντελοποίηση τρόπων και θεσμών προώθησης της οικονομικής δραστηριότητας). Εκτός των παραπάνω χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος Εθνική οικονομία που περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που συμβαίνουν εντός μιας χώρας και που έχει σχέση με το εθνικό εισόδημα. Σε διεθνή χρήση αποδίδεται με τη γενικότερη έννοια της οικονομίας μιας χώρας, π.χ. Οικονομία της Ιταλίας, της Τουρκίας, των ΗΠΑ κ.λπ.
Σπουδαιότεροι διανοητές της Πολιτικής Οικονομίας θεωρούνται οι Adam Smith, David Ricardo και Karl Marx.
Aναδημοσιευση από Wikipedia